PROHLÁŠENÍ 

ZAPISOVATELKY

KNIHY SAKRÁLNÍ SEXUALITA V HADÍ A DRAČÍ SÍLE CELOTĚLOVÝCH ORGASMŮ A EXTÁZÍ DUCHA

Kateřiny Elisabeth Chmelík České

aneb jak se mnou komunikoval ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA a ARCHANDĚLÉ

mezi lety 2016 - 2022, zachránili mi život, vyučovali mě a nadiktovali mi několik knih.

Kniha SAKRÁLNÍ SEXUALITA V HADÍ A DRAČÍ SÍLĚ je první z cyklu ARCHANDĚLSKÁ MEDICÍNA.

JAK KNIHA SAKRÁLNÍ SEXUALITA V HADÍ A DRAČÍ SÍLE VZNIKALA

Toto dílo je svojí povahou naprosto mimořádné 

a nemá žádnou obdobu na celosvětovém trhu.

Kniha vznikla v telepatické komunikaci na říši našich předků

do které odcházíme po smrti fyzické schránky a kde si oblékáme jiný typ těl.

O existenci naší další říše hovoří na mnoha místech například Bible. 

Uvědomuje nás také, že máme více těl, než jenom tělo fyzické.

(1. Korinťanům 15: 42 - 44; 1. Mojžíšova 16:7; Zjevení 22:8...) 

Bible hovoří o tom, jak lidé v minulosti měli kontakt s Bohem a s anděly.

Existují proto důkazy, že v minulosti BŮH i andělé 

s lidmi komunikovali a předávali jim zprávy.

Kniha byla tedy psána skrze lidského prostředníka, 

ale jejím autorem je především OTEC AILAVYOU (OTEC je mužské jméno, nejedná se o titul), 

andělskou hodností ARCHANDĚL RAFAEL, který celé dílo nejvíce řídil v průběhu let 2016 - 2022. 

Reinkarnujeme se a měníme těla, žijeme ve dvou říších (říše fyzická a říše džinů AILAVYOU) 

a jedné meziříši (v ní máme přechodná duchovní těla andělská). 

Lidské tělo je první vývojové stádium džina, říká se mu larva boží, 

druhé vývojové stádium džina je anděl, třetí je džin sám. 

Naše těla prochází tzv. aberační metamorfózou, přičemž duši mají stejnou. 

Říše vyšší vidí do nižší, fyzická realita je vývojově nejnižší a proto do vyšších říší nevidíme. 

Je ovšem možné s nimi telepaticky komunikovat, pokud je člověk kontaktován.  

Stačí když na něj andělský posel namíří jeden z frekvenčních strojů BOŽÍCH MLÝNŮ 

a přenese myšlenku, která je poměrně silně slyšet buď v uších nebo v srdci. 

Dá se komunikovat mentálně myslí a nebo neslyšně hlasivkami.

Tuto komunikaci není možné si jakkoli navodit ani si ji vynutit. 

V minulosti takto komunikoval například prorok Mojžíš, Ježíš a Mohammed, 

o čemž existuje písemný historický záznam.

Zapisovatelka knihy SAKRÁLNÍ SEXUALITA měla tuto telepatickou komunikaci spuštěnou 

v letech 2016 - 2022 a musela zároveň v průběhu psaní 

provést důkladný výzkum v současné literatuře zabývající se lidskou sexualitou, 

v informacích o sexualitě prezentovaných online 

a v tantramistrovských službách v České Republice i v zahraničí 

a musela projít detailně i sexualitu nesakrální, aby mohla knihu sepsat. 

Telepatická komunikace má totiž pravidla a není možné předávat zprávy člověku, 

který druhé říši svým předešlým poznáním nerozumí. Dostává informace zhruba 50:50.

Zapisovatelka dostala výsadu, že mohla sakrální sexualitu v hadí a dračí síle osobně mnohokrát zažít, 

aby ji dokázala detailně popsat. 

Prošla sakrálním božským frekvenčním tréningem toho, jak fungují sexuální instinkty.

Zde jsou webové stránky zapisovatelky, kde najdete její životopis a její životní zkušenosti před rokem 2016, 

kdy se jí telepatická komunikace spustila:

www.katerinaelisabethchmelikceska.com

PROHLÁŠENÍ ZAPISOVATELKY

Kateřiny Elisabeth Chmelík České

k zapsání knihy SAKRÁLNÍ SEXUALITA V HADÍ A DRAČÍ SÍLE 

a celého cyklu knih ARCHANDĚLSKÁ MEDICÍNA,

který postupně vyjde v podobě skript a bude vyučován v kurzech.

.................

Abyste pochopili jak je možné, že jsem byla zrovna já kontaktována 

a vyučována ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA a ARCHANDĚLY, 

abych předala lidstvu určité informace, přečtěte si celý můj příběh.

Kdybych nebyla kontaktována, byla bych již dávno po smrti.

Byla bych brutálně sadisticky umučena zločinci.

Tato komunikace mě nejenom zachránila, ale byly mi předány dary pro lidstvo.

Je mi již 51 let. Od roku 1990, kdy mi bylo 17 let, jsem se začala intenzívně zajímat 

o světová náboženství, neboť mě v mém dospívání zaujala komunistická myšlenka, 

že "Bůh neexistuje".  

Byla jsem vychována jako ateistka, ale vždy mě mimořádně zajímala historie planety Země 

a vznik rostlinných a živočišných druhů včetně člověka na ní.

Říkala jsem si proto, že když si někdo dá takovou práci s tím, aby popíral existenci BOHA STVOŘITELE, 

že musím sama probádat tuto oblast vědění, abych si udělala vlastní názor a pocit

Dlouhodobě jsem totiž nemohla uvěřit primitivnímu vysvětlení světa, 

že jsme prý vznikli náhodnými mutacemi chaotické neřízené evoluce, navíc z opic. 

Matematicky spočítáno mi to nějak nevycházelo pravděpodobné.

Moje srdce se vzpíralo a moje mysl byla neukojená vysvětlením.

Někde v sobě jsem věděla, že jsme DĚTI DUCHA, což jsem musela mít vrozené.

Měla jsem spíše pocit, že jsme vznikli v dílně nějakého geniálního vynálezce

který nám vyrobil robotický oblek na duši a potom nás do něj poslal jako ducha z nějaké vyšší řídící říše 

podle pravidel, která dodnes nechápu všechna. 

V roce 1989 se v naší zemi uvolnila stavidla poznání, 

neboť padla totalita a vyrojilo se velké množství různě dříve více či méně tajně věřících, 

kteří byli ochotni o své víře hovořit a vyučovat ostatní. 

Nechala jsem se  více jak rok intenzívně vyučovat a v roce 1992 (v 19 letech) jsem dospěla ke křtu 

v jedné vyhraněné neoblíbené dogmatické minoritní křesťanské náboženské společnosti.

V této náboženské společnosti se zcela nekriticky tvrdilo, že Bible je zaručeně Boží Slovo, 

a veškeré výklady jejích textů se této myšlence přizpůsobovaly. Nesmělo se o tom pochybovat.

Tato společnost měla svůj vlastní překlad Bible a tvrdila, že ten její je nejlepší a nejpřesnější. 

O mnoho let později vydala zcela nový překlad Bible, ve kterém bylo všechno jinak, 

význam mnohých textů byl jiný, to jsem už ale prozřela a od této církve jsem se oddělila, 

protože jsem dozrála a uvědomila jsem si, že není možné slepě přijímat nějaké dogma 

a celé své myšlení tomu přizpůsobovat proti svému citu a nejlepšímu pocitu. 

Došla jsem k uvědomění, že nikdo na světě nezná absolutní pravdu o BOHU 

a o našem původu a o tom jak vlastně máme správně žít.

Jsem vděčná, že mi bylo od té doby umožněno nahlédnout více do absolutní pravdy

a postupně dostávám všechny odpovědi na svoje otázky.

Když jsem do církve vstupovala v roce 1992, byla jsem ještě naivní děcko, 

které hledalo vzory a bylo přitahováno ke všemu, co je málo probádané.

Mezi lety 1990 - 2016 jsem intenzívně hledala odpovědi na svoje mnohé otázky v Bibli pořád dokola

a věřila jsem, že Bible je Boží Slovo, jak mi bylo v náboženské společnosti vštěpováno. 

Postupně jsem si uvědomovala, že Bible bohužel neodpovídá na obrovské množství otazníků, 

které jsem měla, a obsahuje některé zásady, které jsou prostě špatně a je nutné si to přiznat

(například těžce diskriminuje ženy). 

Postupně mi to začalo silně vadit. 

Dospěla jsem k názoru, že lidé od BOHA nedostali podrobný návod na život, 

který by se dochoval a mohl by být trvale celosvětově přijímán a uplatňován. 

K tomu musel mít ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA nějaký důvod, který jsem si přála poznat.

Potřebujeme mnohem více než Bibli, 

abychom dokázali na celé Zemi zavést společenskou nirvánu a pozemský ráj. 

Je to tak těžký úkol, že ho není možné dosáhnout, pokud bychom nedostali jasné vedení toho, 

co je a co není správně. Není zde prostor pro omyly nebo dokonce pro podvody, kterých je dnešní svět plný.

Potřebujeme totiž, aby BOŽÍ MLÝNY v druhé naší říši, která nás řídí, 

odebírali ze Země zločince, které nedokážeme z jejich zločinů usvědčit a potrestat. 

Jinak totiž na Zemi narůstá lež a podvod do rozměrů, 

které mohou snadno rozložit národní a celosvětové řídící systémy a přírodní koloběhy Matky Země.

Potřebujeme, aby BŮH rychle reagoval svými radami 

na vyvíjející se společnost a na mnohé vynálezy, 

které přicházejí na svět, o kterých většinou pozdě zjišťujeme 

jak škodí planetě Zemi nebo i nám. 

Mnoho vynálezů bylo v historii myšleno dobře, ale lidé nebyli schopni domyslet důsledky jejich používání.

Potřebujeme CELOSVĚTOVOU BOŽÍ VLÁDU, která by vládla z druhé říše a byla bystrozraká.

Bez ní je stavba nirvány a ráje na fyzické Zemi marnost, kterou neustále ničí a kradou zločinci.

Stav světa odpovídá tomu, co lidé vědí o BOHU (prakticky nic) a o našem původu (minimum) 

a o tom, co se děje po smrti (v názorech různých náboženských skupin jsou rozpory a jsou i v samotné Bibli). 

Jsem vděčná, že jsem mohla nahlédnout do toho, jak to funguje po smrti fyzického těla.

Kdyby jen všichni tušili jak se jejich hříchy a zločiny trestají v další říši, 

tak by žili řádně a měli by spíše ochromující strach z BOHA než posvátnou bázeň před ním, 

protože ABSOLUTNÍ BŮH je duální, jak mi bylo vysvětleno. 

Na jedné straně je bezpodmínečná láska agape k těm, 

kteří ho milují a ctí a chovají se s úctou k jeho stvoření, 

ale na straně druhé je brutálnější sadista než nejbrutálnější sadista člověk, 

který kdy vznikl, jinak by neexistovala ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOST 

a tady na Zemi by nikdy nedokázal v budoucnosti zavést pořádek.

Vládne frekvencemi a v další říši vykonává skrze přesně nastavené pocitové stroje 

rozsudky nad naším chováním k jeho stvoření 

a k ostatním bytostem podle toho kolik jsme způsobili druhým bolesti fyzické i duševní. 

Žijeme realitu pocitového bumerangu.

Duše v další říši může cítit bolest až 10x intenzívněji než v lidském těle.

Pokud vám mohu radit, čiňte pokání, pokud jste komukoli ubližovali nebo jste žili na jeho úkor. 

Napravte rychle svoje viny. Jakmile zemřete, žádný svůj pozemský dluh již nemůžete splatit 

a pocitový dluh narůstá, pokud je vaše oběť ještě na zemi a pokud se vaším činem nebo nečinem trápí i po smrti.

V průběhu let 2016 - 2022 jsem dostala mnoho ukázek toho, jak je možné frekvencemi mučit jak duši tak tělo.

 Dostala jsem ukázky i toho jak frekvence léčí a jak je to příjemné.

Většina lidstva se ABSOLUTNÍHO BOHA dnes nebojí a páchá bezuzdně zločiny, 

které ničí snahy jiných po nirváně a ráji. Z mého pohledu jsou to opravdu pošetilci, 

ti, kteří ubližují a nebojí se trestu. 

Vždy mě znepokojoval vývoj světa směrem do násilí a do lží ve všech oblastech života. Nebylo mi to jedno.

Bible obsahuje informace o našem původu, o tom co se děje po smrti a proč umíráme, 

kde děláme chyby, a o tom jak máme správně žít, žalostně málo

Moderní doba si žádá více odpovědí na naše otázky, na řízení lidstva, které má již téměř 8 miliard, 

nestačí pár zásad, které dostal židovský národ někde v poušti (Starý Zákon Bible)

nebo které sepsali křesťanští učedníci po smrti, vzkříšení a odchodu svého Mistra 

jako zásady pro vedení křesťanského sboru (Nový Zákon Bible).

Řídí nás velice složité systémy, kterým málokdo rozumí 

a nikdo ze Země není schopen vidět postupné nebo náhlé globální důsledky, pokud je v těchto systémech chyba.

V BIBLI ŽÁDNÉ NÁVODY JAK ŘÍDIT SVĚT SPRÁVNĚ NA ÚROVNI NÁRODŮ 

A NA ÚROVNI MEZINÁRODNÍHO OBCHODU A KONTAKTU NENAJDETE.

Navíc je Bible velmi těžko pochopitelná a v jejích výkladech existuje tolik rozporů, 

že vznikly desítky křesťanských denominací, která každá učí něco jiného. 

Neshodnou se v základních odpovědích na základní otázky.

Biblí je mnoho překladů, které nejsou stejné a mají často rozpory ve významu slov a vět. 

Všimla jsem si také tím, že znám Bibli opravdu dobře za ta léta, 

že mnozí lidé ji vykládají a uvádějí nepravdivé informace, 

které jdou lehko ověřit tím, že se do Bible sami podíváte. 

Lže se všude, i v náboženstvích.

Bible svět nesjednocuje, ale rozděluje, a to již od dob svého vzniku.

Mnoho křesťanských denominací se mezi sebou nesnáší 

a některé se sobě dokonce vyhýbají, distancují se od sebe. 

Když dojde na válku mezi národy, vraždí se křesťan nekřesťan.

V náboženské společnosti, ve které jsem byla, bylo zakázáno volit 

a účastnit se aktivně veřejného politického života. 

Čekalo se na Boží království až zavládne z nebes. 

Kolik to přináší rozporů a problémů, když se asi 50% občanů neúčastní voleb 

a nevyjadřuje svůj politický názor a akorát nadává nebo si nechá všechno líbit, 

to vidíme v důsledcích řízení českého státu v posledních letech.

Kdyby se všichni stali členy náboženské společnosti, ve které jsem byla organizována, 

tak se stát rozpadne, protože jeho řízení nebude nikdo rozumět 

a nikdo nebude chtít pracovat v jeho řízení.


Prozkoumala jsem důkladně opakovaně i ostatní světová náboženství 

(četla jsem zejména jejich svaté knihy a encyklopedie), hledala jsem v nich životní filozofie, 

které by měly moc sjednotit svět, a návody jak řídit mezinárodní a národní společnost na všech úrovních,

a dospěla jsem k uvědomění, že ani jedno náboženství 

žádný pořádný návod na společenskou nirvánu a pozemský ráj nedává.  

Jsou to slepé vývojové cesty, evoluce lidského myšlení a jednání, 

která představuje spíše mezinárodní, národní i osobní zmatek, než cestu ke sjednocení lidstva. 

Některé lidské filozofie dávají dílčí návod jak řešit určité jevy ve společnosti, 

a možná jich je hodně, ale těžko se prosazují do mainstreamu..

ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON SI PŘEDSTAVUJI OVŠEM JINAK, NEŽ COKOLI, CO EXISTUJE.

Dosud ho nikdo v celku neviděl. 

Možná z něj neexistuje 

v tomto světě moc kromě pár vět, 

které přečkaly věky a platí stále.

Připadalo mi postupně spíše, že všechna ta náboženství 

zavedl BOŽÍ ODPŮRCE, o kterém se mluví v Bibli, že je vládce světa,

aby nás všechny zmátl a rozdělil.

Když jsem se na některé svoje otázky ptala v církvi 

(mnohé jsem se bála byť jenom vyslovit, aby mě nezavrhli...), 

dostávala jsem odpovědi, že na další poznání si musím počkat, 

až je Bůh zjeví. Komu a jak je zjeví, to nikdo nevěděl. 

Přála jsem si tedy, abych to byla já, kdo na mnohé odpovědi přijde, a později jsem si přála, abych to byla já, s kým bude BŮH komunikovat. 

Dlouhodobě jsem bádala v knihách a kurzech v oblastech, které náboženská společnost, 

ve které jsem byla zapsána, nedovolovala. 

Zajímala mě zejména otázka proč stárneme, 

onemocníme a umíráme, jaké to má všechna pravidla na všech úrovních. 

Cítila jsem se v církvi omezovaná na osobních svobodách a osobním rozvoji 

a rozhodla jsem se, že udělám velice významný krok dopředu ve svém poznání 

a že se absolutně osamostatním a už se nikdy nikde nenechám organizovat a omezovat.

Chtěla jsem svoje vlastní náboženství podle svého 

nejlepšího pocitu, vědomí a svědomí.

Na svoji žádost jsem proto z nejmenované náboženské společnosti vystoupila 2. února 2016.

Zároveň jsem se tentýž rok rozvedla, protože jsem dlouhodobě prožívala disrespekt od svého manžela 

a v kontaktu s ním jsem měla nekontrolovatelné úniky energií. 

Chtěla jsem dělat všechno správně ve všech oblastech života, 

abych se líbila BOHU, ale nedostala jsem všechna správná měřítka. 

Proto jsem byla hodně rozzlobená, když jsem si časem uvědomovala nedostatky učení, 

které jsem přijala za své a ve kterém jsem žila více jak 20 let prakticky nekriticky a pokorně. 

Uvědomila jsem si, že jsem dlouhodobě potlačovala své vlastní pocity 

a nebyla jsem pocitově upřímná a poctivá ani sama k sobě.

V církvi, kde jsem byla organizována, se nedovoloval rozvod 

vyjma z důvodů smilstva. Vůbec se nehledělo na to, že se může stát, 

že na vás partner páchá skryté domácí násilí, že si vás tajně vezme jako homosexuální 

a nebo že po vás požaduje sexualitu, kterou nejste ochotni akceptovat. 

Neříkám, že to tak bylo u nás, uvádím to jako příklad.

Šlo se rozvést jedině kdyby vás manžel podváděl s jinou. 

Tvrdilo se, že manželství je na věčný život, což jsem si tedy opravdu nedokázala představit, 

že se budu už věčný živit v nevolnickém vztahu trápit vedle někoho, kdo si mě nevážil.

Uvědomovala jsem si také palčivě, že se v náboženské společnosti, 

ke které jsem patřila, diskriminují ženy a tvrdí se, že je to správně na základě biblických textů. 

Měla jsem čím dál tím větší problémy chodit mezi své spoluvěřící, 

protože mě jejich postoje a chování k některým osobám, 

které nesplňovaly všechny nároky většiny, vybíjely ze životních energií. 

Za moje úniky energií nemohl pouze můj manžel nebo učení, ve kterém jsem žila, 

zároveň jsem se upracovala a vystavila jsem se nějakou dobu negativním energetickým polím 

malých plasmových generátorů, 

se kterými jsem nějakou dobu pracovala, aniž bych chápala správně jak to ve větší expozici škodí.

 Dlouhodobě jsem vnímala, jak mi odcházejí energie z rukou a nohou,

byly to velice zvláštní jevy. Měla jsem pocit, že mám asi 5% své původní energie.

K tomu jsem zažila od roku 2012 několikero napadení zločinci. 

V souvislosti s tím vším jsem prožívala chronický únavový syndrom, PTSD a měla jsem těžké deprese, 

které trvaly mnoho měsíců. Zločinci mi totiž nejprve soustavně ničili dobré jméno 

hromadným falešným svědectvím a později mi zničili hackerskými útoky moje online podnikání 

(přišla jsem náhle o všechny počítače a o téměř všechna data i na záložních discích) 

a několikrát mi nechali vykrást můj domov a prostory k podnikání tak, 

že jsem nemohla nijak pokračovat v práci. 

TO ALE NEBYLO VŠECHNO. S VÝŠE UVEDENÝM BYCH SI TAK NĚJAK ČASEM PORADILA, 

NIKOLI VŠAK S TÍM, CO SE MI STALO ZA NEUVĚŘITELNĚ ŠOKUJÍCÍ VĚCI DÁLE.

Někdy od roku 2012 (bohužel si již nepamatuji kdy přesně to začalo) jsem také zažívala 

s různou frekvencí a intenzitou velmi podivné útoky 

jakýchsi neviditelných elektronických zbraní na svoji osobnost. 

Nebylo prakticky na koho se obrátit o pomoc tady na Zemi, 

protože tyto jevy tady nikdo kromě jednoho spolku, který je monitoruje, neznal. 

Později jsem se dozvěděla, že šlo o zbraně fungujících na bázi frekvencí, 

tedy zbraně elektromagnetické, radiofrekvenční a psychotronické

o kterých naše policie a armáda obecně prakticky nic neví (ví o nich jenom vyšší šarže a mlčí o nich)

a neexistuje proti nim žádná obrana, kromě modliteb

Mám informaci, že naše armáda takové zbraně vůbec nemá, 

protože jim to nebylo dovoleno zahraničními spojenci,

ale naše policie si zkoušela několik těchto systémů k záchytu psychiatrických pacientů 

a obviněných zločinců, které jim ovšem byly znemožněny používat. 

Nefungovalo jim to a od koupi těchto systémů odstoupila.

TYTO ZBRANĚ SE TOTIŽ CELOSVĚTOVĚ LIKVIDUJÍ Z NAŠÍ DRUHÉ ŘÍŠE JAKO ANTIMATRIXOVÉ.

V naší zemi existuje pouze jedna organizace, 

která shromažďuje výpovědi svědků nelegálních útoků těchto zbraní na ně

a usiluje o celosvětový zákaz těchto zbraní (zde si můžete prohlédnout jejich petici), 

k čemuž se celosvětoví frekvenční zločinci samozřejmě 

nijak nemají, protože těmito zbraněmi stále chtějí ovládnout celou planetu Zemi.  

Za Země proti těmto zbraním neexistuje žádná fyzická obrana. 

Je to technicky nemožné. Mohou na dálku neviditelně 

(ani jejich paprsky nejsou vidět, jsou pouze cítit) rozbíjet jak věci, 

tak organismy.

Proto každý, komu by se podařilo 

tyto zbraně uvést do chodu, 

by se stal pánem celého světa jako frekvenční otrokář.

Naštěstí jsem se dozvěděla, že se proti těmto zbraním vede již dob jejich vzniku boj z naší druhé říše, 

protože konkurují svým působením frekvenčnímu působení BOŽÍCH MLÝNŮ a narušují chod celé naší reality.

Jsou plasmově sufokační a způsobují kromě jiných problémů vysychání Matky Země na velkých plochách 

a potíže s počasím, protože narušují svojí činností až ionosféru.

V době útoků elektronických plasmových zbraní na svoji osobnost jsem vždy věděla, 

že to nebyl pouhý výmysl mé mysli.

Mučily mě někdy brutálně sadisticky do bolestí celého těla, do bolesti mentální a do bolestí srdeční duše. 

Cítila jsem naprosto zřetelně jak mi odebírají energie z mých orgánů, 

jak je vypínají maličkými i většími neviditelnými a většinou neslyšnými (někdy jemně svištěly) střelami. 

Jednou mi úplně vypli ukazováček, že jsem ho vůbec necítila, nebo mi sesílali frekvence, které mrazily, 

vrtaly do tkání, brněly, ochromovaly, oslepovaly (jsem od té doby šeroslepá), 

způsobovaly mi plicní sufokace (šlo se jen těžko dodechovat). 

Působili na mě frekvencemi, které způsobovaly křeče na místech, kde by normálně nevznikly, 

a nebo vedly do stavů, ve kterých byste zešíleli, kdybyste z nich nebyli zachráněni včas, 

protože třeba neustále vrtali frekvenčně do mozku či do levé strany těla 

- do levého chodidla, do levého oka, do levé dutiny.

Zcela mi vystříleli přední horní zub, takže jsem o něj přišla.

Stříleli mi do hrudní páteře a křivili mě bolestivě k zemi tak, že mám ohnutá záda.

někdy na mě připojili frekvenční paprsky, které byly velice rozsáhlé v průměru 

a táhly mě k zemi, jako bych nesla na hlavě a na zádech obrovský náklad.

Těch druhů frekvenčních poprav bylo mnoho, mohla bych o tom psát na desítky stránek, 

kterými vás tady nechci unavovat. 

Svědectví jsem sepsala a zaslala na všechny strany bez nějakého výrazného výsledku, 

že by si někdo na vyšších místech všiml, že se u nás dějí prapodivné věci.

Mám projevy i na kůži co tyto stroje umí. Pokud jste zažili například vypálení bradavic laserem, 

tak mně zločinci vypalovali na obličej vady. Mám jich několik okolo očí 

a vznikly během malého okamžiku pálivým paprskem, proti kterému se nešlo rychle bránit. 

Vypadalo to jako laserový paprsek.

Než jsem si obličej přikryla, bylo hotovo. Bylo to rychlé.

Mám nepublikovatelné fotografie jak jsem vypadala po nejhorších útocích. 

Několikrát mi také rozbili věci v domácnosti, normálně je sestřelili, 

takže mám pár věcí zničených, zejména skleněné.

Co bylo děsivé, tak ty zbraně zaměřují skrze zdi, nic pro ně nebylo překážkou, 

tedy museli navíc vidět do domácnosti a na mě co dělám.

 Věděla jsem, že to není moje psychická porucha co prožívám. 

Chápala jsem principy jak frekvenčně zabíjejí malé plasmové generátory viry, bakterie a parazity. 

Sama jsme s nimi pracovala a viděla jsem natočená videa jak plasmované organismy umírají 

a viděla jsem výsledky plasmování ve tkáních, 

protože jsme měla EU certifikovaný lékařský přístroj, 

který měřil nežádoucí organismy v těle na základě měření jejich frekvencí ve tkáních.

Chápala jsem, že jsme frekvenční bytosti a že se pohybujeme ve frekvenčních pásmech 

a některé frekvence jsou pro nás životodárné, jiné nebezpečné zdravotně, 

některé nás mučí a ještě jiné jsou pro nás smrtelné.

Tento popis zde uvádím záměrně, protože by všichni měli pochopit jak funguje lidské tělo, 

že jsme frekvenčně řízeni a ovlivňováni BOŽÍMI MLÝNY 

a nic nesmí těmto strojům konkurovat, aby existovala spravedlnost boží. 

Proto je důležité znát pravidla, která v BOŽÍCH MLÝNECH vládnou, a to nejenom pravidla pro sexualitu, 

kterou se můžeme buď vybíjet ze životních jednotek, nebo nabíjet o sebe a o volné energie etheru. 

Pokud někdo z lidí sestrojil plasmové generátory, které dokáží zabít virus, bakterii a parazita, 

mohl někdo sestrojit i plasmové generátory, které zabijí i vyšší organismy nebo rostlinstvo 

nebo rozbijí věci neviditelným frekvenčním paprskem. 

Mohl vyrobit celou smrtelně nebezpečnou síť, do které zapojil zbraně na ovlivňování, mučení a zabíjení lidí.

Tuto síť máme všichni kolem sebe, protože jsou její součástí věci, 

bez kterých by moderní civilizace nefungovala. 

Je to síť, která vede elektrický proud, internet, zapojuje se do ní televize a mobil. 

Je všude a není možné ji odpojit, zhroutili bychom se 

a pomřeli bychom pravděpodobně během několika měsíců na kolaps civilizace. 

Proto není tak jednoduché od této sítě frekvenční zbraně odpojit a zlikvidovat je.

Dovedete si představit kolik desetiletí se tento důmyslný systém na ovládání světa budoval?

Všechno na Zemi je řízeno frekvenčně.

Bylo mi brzy jasné, že výzkum frekvencí se ve světě ubíral dvěma směry. 

Jeden směroval do léčení organismu a druhý do vývoje 

pečlivě utajovaných válečných zbraní.

V době coronavirové krize jsem zažila asi dvouleté 

téměř každodenní intenzívní frekvenční mučení různými druhy zbraní 

a bylo mi jasné, že tato krize nevznikla jen tak, že tenkrát šlo o mnohem rozsáhlejší

celosvětový plán jakési nadnárodní organizace, 

která chtěla frekvenčně převzít nadvládu na planetou Zemí.

Agresívní virus byl jeho součástí, protože se na něj měla svést vina za smrt ne milionů, ale miliard lidí. 

Měli jsme být ovládnuti skutečnou hrůzovládou, 

pokud bychom přežili frekvenční masakr. 

Mám informaci z naší řídící říše, že Česká republika měla zmizet z mapy.

Pokud by někdo přežil, mohl být kdykoli umučen, pokud by se celosvětové vrchnosti znelíbil svými názory.

Přemýšlela jsem kdo si asi tak mohl dovolit tajně vyvíjet a vyrábět a rozmísťovat takové 

sofistikované mučivé neviditelné zbraně,

 které působí na velkou dálku a zaměřují skrze satelitní spacetimeviewery.

Mám informaci, že některé tyto zbraně mají dostřel po celé planetě, 

protože střílejí ze satelitů, a jiné, těch, kterých je nejvíce, mají dostřel asi 1000km, 

tedy některé země mohu vyloučit z útoků na mě. 

Ledaže by si tyto zbraně rozmísťovali agresoři na území spojenců 

a nebo že by je dali do rukou bohatých obchodníků, aby ovlivňovali trhy ve svůj prospěch?

Mnoho známých lidí, kteří mají v rukách moc (politickou nebo finanční), 

dělají divná rozhodnutí v neprospěch celého národa a pokud mají mocí dosah i celých národů. 

Jsou snad také mučeni a ovlivňováni, aby plnili něčí vůli?

Kdo má největší prospěch z toho, že jsou lidé dezinformovaní, že se zdražuje, 

že jsou lidé nemocní, že se vraždí a rozbíjejí se věci.

Na tyto otázky mají odpovědi jenom naši předkové v další říši, kteří je řeší za nás. 

Jenom oni vidí do řízení našeho světa a kdo má největší vinu na tom, že lidstvo a celé tvorstvo tolik trpí.

Myslím si, že je čas, aby to všechno lidé ve fyzické realitě věděli 

a aby se modlili za absolutní vítězství nad frekvenčním zvěrstvem celosvětových zločinců. 

Aby se modlili konkrétně. BOŽÍ MLÝNY všechny modlitby slyší a programují se jimi.

Tento hrůzoplán ovládnout nesakrálními frekvencemi celou planetu nevyšel, 

protože se do toho vložila říše našich předků.

Jak to všechno vím? No, byla jsem zachraňovaná v telepatické komunikaci 

a dostávala jsem část informací o tom jak nás druhá říše chrání.

Ale nedostala jsem žádné konkrétní informace, které bych mohla někomu prozradit. 

Nechci proto šířit domněnky a tímto s popisem toho, co se mi dělo, končím.

Mohu říci jediné. Nevěřím ani Západu, ani Východu, protože se celosvětově lže a falšuje se historie 

a válečná propaganda uvádí v omyl, aby manipulovala národy do násilí, ze kterého má lhář profitovat.

Já mám pouze osobní zkušenosti s těmito zbraněmi jako oběť, 

nikdy jsem žádnou frekvenční zbraň neviděla a nevím odkud přesně na mě stříleli a působili.

Nevím kdo to byl a jak jsem se přesně dostala do jejich programu mučení oběti. 

Jsem si ale jistá, že jim vadila moje rozsáhlá činnost v evoluční naturopatii a integrativní medicíně. 

Nic jiného jsem totiž léta nedělala, než propagovala stále rostoucí hlasy alternativy 

o jí známé pravdě o pravých příčinách onemocnění 

a byla jsem stále blíže a blíže pravdě absolutní. 

Frekvenční zločinci museli vědět, že ještě nevím všecko, co vědí oni, ale že jsem blízko.

Bylo jim jasné, že přijdu na to proč celosvětově již po mnoho let rozsypávají z letadel toxické kovy 

a nanoplasty a co to dělá s myslí a krví lidí, s jejich tkáněmi a s přírodou. 

Ony popisované zbraně totiž lépe fungují na organismus, 

lépe se s ním spojují a lépe ho mučí silnějšími elektronickými jevy, 

pokud jsme vodivější vyšším obsahem toxických kovů ve tkáních. 

Jakou úlohu mají v organismu nanoplasty, to přesně nevím. 

Ale když na mě byly vedeny útoky, všechno mi strašně smrdělo 

a v domácnosti se uvolňovaly z nátěrů a z plastových materiálů zvláštní plastové nitky 

a povrchy byly lepkavé jakoby se rozpouštěly. Vnímala jsem, že jsou jedovaté. 

Vnímala jsem také asi desetkrát intenzívnější nepříjemné čichové a trochu chuťové vjemy, 

tedy mučilo mě to všechno velice intenzívně.

Frekvenční zločinci vědí, že páchají frekvenční zločiny na nic netušících lidech 

a že je to jedna ze zásadních příčin proč je tolik zvláštních chronických, 

nevyléčitelných a genetických onemocnění. 

Vědí také, z čeho mají největší zisky a proč musí lhát a podporovat systémy, na kterých profitují, 

a to bez ohledu na to, že bude většinová populace hodně nemocná a že se bude ničit naše Matička Země.

Čím více chápu tento svět jak funguje, tím více je mi ouzko 

a uvědomuji si jak pravdivá je Bible, když říká, že "celý svět leží v moci toho ničemného."

(1. Jana 5: 19, Bible) 

Věřím ale, že BŮH zničí ty, kteří ničí Zemi, jak to uvádí Bible v poslední knize Zjevení 11:18. Věřím, že planeta Země nebyla stvořena jen tak, aby byla zničena přírodní apokalypsou nebo činností člověka. Věřím, že spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navždy. Žalm 37:29, Bible.

...............

Do těchto všech událostí, které se mi děly a které jsem popsala výše, zasáhl naštěstí zázrak, 

který se mi stal  4. března 2016

měsíc a dva dny po tom, co jsem emailovým dopisem vystoupila z církve

Od té doby věřím ještě více, že budeme ze zločinů na nás zachráněni.

Před tímto datem jsem si usilovně přála po dobu více jak 15 měsíců a svoje přání jsem si zapisovala. 

Programovala jsem si matrix.

Brzo ráno asi kolem 1 hodiny 4. 3. 2016 jsem se probudila energetickým polibkem, otevřela se mi nebesa a 

uviděla jsem zlaté schody do nebes. 

Okamžitě jsem věděla srdce, že na mě mluví BŮH. Začali na mě také mluvit ARCHANDĚLÉ.

Postupně během let na mě mluvilo více různých osob z říše, do které odcházíme po smrti 

a která nás neviditelně řídí BOŽÍMI MLÝNY. Ani už si všechny tyto osoby nepamatuji. 

Každý měl jinou úlohu v mé záchraně a v mé výuce.

Nejprve to byla komunikace velice objevná

neboť mi odpovídali na všechny moje otázky, které jsem měla o léčení lidského organismu, 

vyučovali mě jak fungují BOŽÍ MLÝNY, které nás řídí, a jak fungují toky energií, 

které si mezi sebou vyměňujeme s přírodou, se všemi předměty a s ostatními bytostmi. 

Dozvěděla jsem se o mnohých principech, které řídí naše stárnutí, onemocnění a smrt.

Dozvěděla jsem se jak je organizována naše multidimenzionální realita 

a jak se složitě vyvíjelo BOŽÍ TĚLO, jehož jsme pocitová mikroflóra. 

Jsme tak starý cyklický organismus, že již nikdo neví jak dlouho jsme se vyvíjeli do této podoby, 

protože na počátku dlouho neexistoval náš časoprostor a nikdo to neměřil.

Jediné, co víme o našem počátku je fakt, že se tvoříme z chaosu, násilí a bolesti, a směřujeme do nirvány a ráje.

Měla jsem si všechno zapisovat pro pozdější publikování

a tak vzniklo obrovské množství poznámek jak ručně psaných, tak zapisovaných na počítači. 

V době, kdy jsem zažívala vědomé elektronické útoky na svoji osobnost (nejvíce v době coronavirové krize), 

jsem dostávala z naší druhé říše instrukce jak se z nich zachraňovat. 

Ve všech těch nejtěžších letech se mnou komunikoval ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA 

a zachraňoval mě od psychotronické šikany, dával mi instrukce co přesně mám udělat.

Vyučoval mě velice zvláštním způsobem, který byl zázračný.

Více popisuji na jiném webu.

Frekvenční faulplasmová sufokační šikana vedla do mých velice těžkých psychických stavů, 

ve kterých jsme měla poznat k čemu by to vedlo, kdyby se nezastavila 

a byla uplatněna na velkou část populace lidstva. Lidstvo by se kazilo tělesně i na duši a postupně by zešílelo.

Telepatická komunikace s ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA a ARCHANDĚLY ustala někdy v roce 2022, 

ale mohou se se mnou kdykoli spojit znovu. 

Nyní mám poznámek na mnoho výukových materiálů, 

které čekají na zpracování.

V naší řídící říši a na Zemi probíhá již několik let frekvenční Armageddon, o kterém píše Bible ve Zjevení 16: 14, 16 (válka VELIKÉHO BOHA VŠEMOHOUCÍHO je boj o ovládnutí celé reality frekvenčně, aby BOŽÍ MLÝNY nic nerušilo), a zasedá také ABSOLUTNÍ BOŽÍ SOUD, který programuje BOŽÍ MLÝNY (jedná se o soustavu plasmových generátorů, které řídí veškerý život) tak, aby mohly zasáhnout i do záležitostí na Zemi a očistit ji od zločinu, jak to předpověděl v Bibli Ježíš Kristus. (Matouš 24: 40 - 44) 

Proto naše řídící říše zatím nemá čas shromažďovat všechny informace z naší daleké minulosti a komunikovat na nás dole tak rozsáhle, jak bychom potřebovali. 

Všichni jsou ve válce nebo u soudů.

Máme si nyní narovnat zejména sexuální morálku, tedy začít u sebe, u té nejintimnější oblasti žití, a modlit se o celosvětový mír a zastavení globální přírodní apokalypsy.

V knize SAKRÁLNÍ SEXUALITA si hluboce uvědomíte jak fantasticky funguje lidské tělo 

a kolik toho ještě klasická medicína neví a tom proč nejsme dlouhověcí a proč jsme tolik nemocní.

UKÁZKY Z KNIHY NAJDETE ZDE:

JAK KNIHU ZÍSKAT NAJDETE ZDE: